വുഡ് നെയിം ബോർഡ്
അക്രിലിക് നെയിം ബോർഡ്
ഗ്ലാസ് നെയിം ബോർഡ്